Regulamin

§1 Postanowienia wstępne


1. Sklep internetowy U Myśliwych, dostępny pod adresem internetowym https://umysliwych.com, ​prowadzony jest przez Alexandra Militskih, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą IMA Alexander Militskih z siedzibą w Poznaniu (61-707) przy ul. Libelta 37, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
NIP: 7831728475
REGON: 361955529

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3. Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze Sklepu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Zawieranie Umów Sprzedaży z Klientem na odległość odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
– Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
– Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
– Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§2 Definicje


1. Regulamin – niniejszy regulamin Strony.

2. Klient ​- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. Konsument ​- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. ​Sprzedawca ​- Alexander Militskih wykonujący działalność gospodarczą pod firmą IMA Alexander Militskih, z siedzibą w Poznaniu (61-707) przy ul. Libelta 37, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
NIP: 7831728475
REGON: 361955529

5. Przedsiębiorca ​- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

6. Sklep ​- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https:/umysliwych.com.

7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

8. Zamówienie ​- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto – konto klienta w Sklepie, gdzie gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji ​- formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt ​- rzecz w Sklepie będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Producent – podmiot produkujący Produkt w celu sprzedaży ​Sprzedawcy, który z kolei za pośrednictwem Sklepu internetowego sprzeda Produkt Klientowi.

15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§3 Warunki Umowy Sprzedaży


1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Klientów jakie są przewidziane między innymi Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami).

Warunki przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę określone są w Polityce prywatności.

2. Klient w procesie złożenia zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).

3. Zawarcie Umowy na odległość i akceptacja regulaminu pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Produkt.

4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

6. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania Zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru u dostawców, w przypadku wystąpienia niezgodności ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością, albo z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych czy logistycznych.

7. Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie Produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego Producenta.
W każdym razie, w przypadku niezgodności danych prezentowanych na stronie internetowej Sklepu z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

8. Ze względu na ręczne wykonanie każdy Produkt jest unikatowy i może nieznacznie różnić się od Produktów tego samego rodzaju z tych samych kategorii.

9. Kolory eksponowane na zdjęciach Sklepu internetowego mogą nieznacznie się różnić od koloru rzeczywistego.

10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za różnicę w wyglądzie zamawianych Produktów z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów ekranu monitora Klienta.

11. Po złożeniu zamówienia i otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedawcę dokonanie zmian w podanych danych osobowych lub zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Klienta.

12. W przypadku zamówienia rzeczy, która nie jest dostępna na magazynie, wysyłka z opcją płatności za pobraniem nie jest dostępna.

13. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

14. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

15. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

16. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

17. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

18. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
– urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet;
– przeglądarka internetową;
– aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
– włączona obsługa w przeglądarce internetowej Plików Cookies Javascript;

§4 Zakładanie Konta w Sklepie


1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
Niezbędne jest podanie następujących danych:
– Imię i nazwisko;
– Adres;
– Adres dostawy;
– Telefon;
– Adres email.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 14.

§5 Zasady składania Zamówienia


W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Zalogować się do Sklepu ​(opcjonalnie)​;

2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;

5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail;

6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności opłacić zamówienie.

§6 Wykonanie umowy sprzedaży


1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, płatności elektronicznych, płatności kartą płatniczą albo za pomocą serwisu Paypal, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w sklepie “Specjały lasu” ul. Libelta 37, 61-707 Poznań.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie maksymalnie 7 dni od daty złożenia zamówienia w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
W przypadku braku towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć w celu zamówienia Produktu u Producenta.

5. W przypadku zamówienia rzeczy, która nie jest dostępna na magazynie i wymaga zamówienia u Producenta, wysyłka z opcją płatności za pobraniem nie jest dostępna.

6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

8. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
8.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, płatności elektronicznych, płatności kartą płatniczą albo za pomocą serwisu Paypal – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

8.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

8.3. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta na następny dzień roboczy w sklepie “Specjały lasu” ul. Libelta 37, 61-707 Poznań, pod warunkiem, że Produkt jest w magazynie.

8.3.1. W przypadku braku Produktu w magazynie czas ten może się wydłużyć.

8.3.2. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

8.3.3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

8.3.4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.

10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna.

10.1. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w § 7 Regulaminu oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

10.2. Przy zamówienie od 299 zł Sprzedawca pokrywa wszelkie koszty logistyczne dostarczenia przesyłki (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe). Koszt wysyłki wynosi 0 zł.

10.3. Koszty przesyłek międzynarodowych są obliczane indywidualnie.

10.4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§7 Oferowane metody dostawy oraz płatności


1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka kurierska DPD – 20 zł;
b. Przesyłka kurierska DPD pobraniowa – 30 zł;
c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Sklep “Specjały lasu” ul. Libelta 37, 61-707 Poznań;
d. Adres e-mail (w przypadku karty podarunkowej elektronicznej).

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przy odbiorze (gotówką, kartą płatniczą);
b. Płatność za pobraniem (gotówką);
c. Płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy;
d. Płatność za pomocą systemu płatności internetowych Przelewy24.

§8 Prawo odstąpienia od umowy


1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy określone w § 14.

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

h. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

9. Zwracany towar musi być kompletny, nieużywany, czysty, zapakowany w oryginalne opakowania i nieuszkodzony, a ponadto zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

10. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu i protokół zwrotu towaru.
Protokół zwrotu do pobrania tutaj:  Protokół zwrotu.

11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi jeżeli zwracany Produkt jest niekompletny, używany, zapakowany nie w oryginalne opakowania albo uszkodzony.

Procedura zwrotu


1. Poinformować nas o decyzji zwrócić towar.
2. Skompletować zwracany towar.
3. Dołączyć do paczki dowód zakupu (paragon/faktura/inny dowód potwierdzający zakup tego towaru u nas) oraz protokół zwrotu towaru.
4. Bezpieczne zapakowanie paczki.
5. Nadanie paczki na swój koszt na adres siedziby naszej firmy Sklep z dziczyzną “Specjały lasu”, ul. Libelta 37, 61-707 Poznań, Polska.

Do pobrania – Protokół zwrotu

§ 9 Reklamacja


1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
3.1. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (DzU z 2003 r. nr 31, poz. 258) Klientowi przysługuje trzy dniowy termin na zgłoszenie sprzedawcy niezgodności towaru z umową – Reklamacji. 

4.1. W przypadku produktów pakowanych (paczkowanych) przysługuje trzy dni od dnia otwarcia opakowania, jeżeli produkt został otwarty nie póżniej daty przydatności podanej na etykiecie.

4.2. W przypadku produktów nieposiadających oryginalnego opakowania Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu trzech dni od dnia otrzymania artykułu.

5. Jeżeli otrzymany towar ma wadę:
5.1. Klient może żądać wymiany towaru na wolny od wad lub naprawy towaru.
5.2. Gdy spełnienie dwóch powyższych żądań nie jest możliwe, to Klient może żądać:
– Obniżenia ceny;
– Zwrotu wpłaty.
5.3. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy tylko jeżeli wada ma charakter istotny.
5.3. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny w takiej proporcji, w jakiej przedmiot z wadą pozostaje w stosunku do przedmiotu bez wad.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

Klient może skorzystać z Formularza zgłoszenia reklamacyjnego, który można pobrać tutaj: Formularz zgłoszenia reklamacyjnego.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
6.1. Warto pamiętać, że ustosunkowanie się do reklamacji to potwierdzenie lub zaprzeczenie jej zasadności. Nie oznacza to jednak, że w tym terminie towar musi zostać przywrócony do stanu zgodności z umową.

7. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres.

8. Klient jest zobowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć przedmiot wadliwy na adres Sprzedawcy podany w § 14 niniejszego Regulaminu.

8.1. Przypominamy, że nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
8.2. Przed wysyłką reklamowanych przedmiotów, prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów.

9. Do złożenia reklamacji potrzebny jest dowód zakupu.

10. Odpowiedzialność Sprzedawcy nie obejmuje w szczególności:
10.1. Wad, uszkodzeń, lub obniżenia jakości przedmiotów nabytych przez klienta powstałych w wyniku przypadkowego lub celowego uszkodzenia mechanicznego.

10.2. Uszkodzeń spowodowanych niedbałym lub niewłaściwym użytkowaniem.

10.3. Różnicę w wyglądzie zamawianych przedmiotów z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów ekranu monitora Klienta.
Kolory eksponowane na zdjęciach mogą nieznacznie się różnić od koloru rzeczywistego.

Przy każdej wysyłce dokładnie sprawdzamy czy towar nie jest uszkodzony i czy nie posiada wad fabrycznych. Dopiero po takiej kontroli produkty są pakowane.
Towary, które wysyłamy z naszego sklepu są pakowane w taki sposób, aby w stanie nienaruszonym dotarły pod adres klienta.

Reklamacje prosimy kierować na adres biuro@umysliwych.com
lub listownie na adres: Sklep “Specjały lasu”, ul. Libelta 37, 61-707 Poznań, Polska.

Prosimy załączyć:
– Dokładny opis oraz zdjęcia wad towaru, a także opakowania w którym zamówienie zostało dostarczone.
– W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki skan protokołu szkody, który został spisany w obecności kuriera (powinna być w nim zaznaczona informacja o uszkodzonym opakowaniu).
– Informację czy oczekują Państwo wymiany produktu / obniżenia ceny / zwrotu pieniędzy.
W tytule prosimy podać numer zamówienia.

Do pobrania – Formularz zgłoszenia reklamacyjnego.

Uszkodzenie przesyłki


1. Odbiorca przesyłki kurierskiej (klient) powinien sprawdzić jej stan, a w razie uszkodzeń spisać z kurierem protokół strat.
2. Stan przesyłki można udokumentować protokołem nawet w przypadku wystąpienia drobnych uszkodzeń opakowania.
3. Odbiorca może dopisać do protokołu sporządzonego przez kuriera własne uwagi, jeżeli nie zgadza się z tym, co opisał kurier.
4. Protokół powinien być sporządzony w dwóch egzemplarzach (jeden dla klienta, drugi dla firmy kurierskiej) oraz podpisany przez klienta i przez kuriera.
5. Podstawą do reklamacji są dokumenty sprzedaży (paragon lub faktura) oraz protokół szkody.
6. Jeśli klient stwierdzi uszkodzenie przesyłki, ale nie spisze takiego protokołu, nie będzie mógł później wnosić reklamacji i oczekiwać rekompensaty za te uszkodzenia.
7. Czytelny skan lub zdjęcie oryginału protokołu prosimy przesłać do nas, wraz ze zdjęciami uszkodzeń, pocztą elektroniczną na adres biuro@umysliwych.com lub pocztą tradycyjną na adres: Sklep “Specjały lasu’, ul. Libelta 37, 61-707 Poznań, Polska.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 11 Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców


1. Postanowienia dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.

2. Klient dokonuje zakupu Produktu jako przedsiębiorca, a nie Konsument, jeśli podczas realizacji zamówienia poprosił o wystawienie faktury VAT i podał w tym celu dane firmy.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
Odstąpienie od umowy może nastąpić bez podania przyczyny i nie może budzić wobec tego po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

5. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem bedą poddane pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.

§ 13 Postanowienia końcowe


1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już zamówienia, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta na stronie Sklepu co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
– Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
– Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
– Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim, w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.​

§14 Kontakt ze Sklepem


1. Adres Sprzedawcy: Sklep z dziczyzną “Specjały lasu”, ul. Libelta 37, 61-707 Poznań

2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@umysliwych.com

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 61 852 99 03

5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 45 1090 1362 0000 0001 3083 9374

6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie albo za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się poniżej.